Deskundigen

1 David Kolb

david_kolb.jpg

David Kolb is de ontwerper van "De leercyclus volgens Kolb". Deze specialist stelt dat effectief of duurzaam leren het resultaat is van het cylisch doorlopen van een proces waarbij een viertal gedragingen op elkaar inhaken. Daarbij staan de leeractiviteiten centraal en niet de leerstofopbouw. In een latere fase ontwikkelde Prof. Dr. Korthagen de zogenoemde Reflectiecyclus van Korthagen naar analogie van Kolbs leercyclus.
Deze vier gedragingen zijn:
• Concreet ervaren of ondervindend leren. Het opdoen van werkelijke ervaring met de realiteit staat hier centraal. Belangrijk hierbij is dat men zonder vooroordelen met een zeker inlevingsvermogen openstaat voor nieuwe ervaringen.
• Reflectief observeren of reflecterend leren. Nadenken over de waargenomen werkelijkheid. Terwijl een handeling gesteld wordt, wordt onze aandacht getrokken door allerlei bedoelde of niet-bedoelde effecten van de handeling. Hierop kunnen we reflecteren. Hiervoor moeten de ervaringen vanuit verschillende standpunten bekeken worden.
• Abstract conceptualiseren of conceptualiserend leren. Er wordt nagegaan in hoeverre de ervaringen en reflecties die samenhangen met deze éne handeling ook overeenkomen met de bevindingen die eerder zijn opgedaan. Zit er een rode draad in het verhaal? Kan er een algemene stelling besloten worden? Er wordt een hypothese geformuleerd die in de toekomst getoetst wordt.
• Actief experimenteren of experimenterend leren. Er wordt getoetst of de basisstelling - model of schema in de realiteit stand houdt. Dit gebeurt experimenteel door middel van nieuwe handelingen. Om dit te kunnen doen moet men in staat zijn beslissingen te nemen en die daadwerkelijk uit te voeren.

450px-Leercirkel_Kolb.jpg

Bron : wikipedia : http://nl.wikipedia.org/wiki/David_Kolb

1.1 Voorbereiding interview : 3 vragen

1. Kan u elke stap van de leercyclus toelichten specifiek naar E-leren toe?
2. Bent u ervan overtuigd dat E-leren op gelijk niveau kan staan als het gekende "klassieke" leren? Waarom (niet)?
3. Ziet u verandering in de leercyclus doorheen de tijd? Ziet u uw ontwerp nog wijzigen in de nabije/verre toekomst?

top

2 Wilfred Rubens

Wilfred RUBENS is geboren op 23/06/1964 in het Zuid-Limburgse Kerkrade, studeerde van 1983-1989 Pedagogische Wetenschappen (specialisatie volwasseneneducatie) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1992-1994 heeft hij de opleiding gevolgd tot Master in Educational Management aan de Nederlandse school van Onderwijsmanagement in Amsterdam. Wilfred is vanaf 1990 gaan werken als adviseur binnen het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (met name op het gebied van onderwijsinnovaties, beleidsontwikkeling en voorlichtingsprojecten). Sinds eind 1995 houdt hij zich bezig met ICT en leren, zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs. De laatste jaren deed hij dat bij het Expertisecentrum ICT in het Onderwijs (Universiteit Utrecht). In oktober 2006 begon hij te werken als beleidsmedewerker van het college van bestuur bij Gilde Opleidingen, een organisatie van opleidingen in Noord- en Midden-Limburg. Rubens verzorgt ook presentaties en workshops en hij schrijft artikelen over e-learning.
In zijn vrije tijd is hij hoofdredacteur van de website ‘e-learning.nl’ en houdt hij een weblog bij over de actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ict. Hij onderhoud ook een eigen website de weblog over e-learning: http://www.wilfredrubens.com

Email: ln.uu.solvi|snebur.m.l.f.g#ln.uu.solvi|snebur.m.l.f.g

2.1 Voorbereiding interview : 3 vragen

1. Wat zijn de trends binnen het E-leren in de toekomst ?
2. De puur zelfstandige vorm van E-learning, zonder klassikale lessen, kan maar op weinig bijval rekenen in België. Nederland daarentegen loopt wel storm voor zuivere E-learning. Hoe verklaart u dit verschil?
3. Op welke wijze leert u zelf?

top

Bedrijfswereld

3 Wim Van Petegem

Wim Van Petegem (burgerlijk elektrotechnisch ingenieur UGent 87+burgerlijk biomedisch ingenieur K.U. Leuven 89), diensthoofd van AVNet aan de K.U. Leuven
AVNet is een centraal onderwijsondersteunende dienst, met een specifieke focus op genetwerkt e-leren in internationale context en op afstandsonderwijs.

AVNet
Kapeldreef 62 - bus 05206
BE-3001 Heverlee

tel:+ 32 16 32 78 13
fax:+ 32 16 32 82 70
eb.nevueluk.tenva|megetepnav.miw#eb.nevueluk.tenva|megetepnav.miw

publicaties:1
BOONEN A & VAN PETEGEM W (eds.) European networking and learning for the future. The EuroPACE approach, Garant, 2007

VAN PETEGEM W. Distance Education in BiH, Feasibility study and needs assessment on the setting up of a national distance learning service in BiH, Report for the Council of Europe (Contract No 159/02), December 2002

3.1 Voorbereiding interview : 3 vragen

1. Denkt u dat het percentage van studenten en volwassenen die vanuit het principe 'levenslang studeren' gebruik maakt van afstandsonderwijs en e-learning steeds verder zal toenemen ?
2. Welke zijn de basisapplicaties van computer en toebehoren die de e-learning student thuis moet hebben om optimaal te kunnen deelnemen aan het leerproces via internet ?
3. Aan de KULeuven bestaat de dienst PC-verhuur. Ze verhuren desktop en notebook computers aan studentvriendelijke prijzen. Je kan het gehuurde toestel ook steeds afkopen na afloop van de huurperiode. Wordt daar veel gebruik van gemaakt door de studenten?

top

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License