Juridisch

1 BELGIE

In een document van vocb (Elektronisch ondersteund leren: een introductie)1 stond er een verwijzing naar het decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

“In het decreet betreffende het Volwassenenonderwijs lezen we dat het VOCVO en de pedagogische begeleidingsdiensten in de toekomst zullen samenwerken. 20% van hun middelen moeten besteed worden aan de gezamenlijke uitvoering van een aantal ondersteuningsopdrachten. Eén daarvan behelst de ontwikkeling van expertise en expertise-uitwisseling in zake afstandsleren, e-leren en gecombineerd onderwijs.”

Het decreet zelf stelt2 onder “Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs” onder punt 7 dat “expertise en expertise-uitwisseling ontwikkelen in zake afstandsleren, e-leren en gecombineerd onderwijs” nodig zijn.

Via VLOR3 vinden we nog een advies over de conceptnota van het decreet volwassenen-onderwijs met op pg. 4 een stukje over het afstands-en e-leren.

Tenslotte stuitte ik in mijn zoektocht ook nog op het beleidsplan van minister Frank Vandenbroucke ‘Competenties voor een Kennismaatschappij’4. Dit uitgebreid plan bespreekt alle aspecten ICT binnen het onderwijs in het algemeen waaronder ook e-leren specifiek.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ICT-infrastructuurprogramma voor de informatisering van het onderwijs (een ondersteuning van de invoering van nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen)5

Sinds 1 september 2007 zijn er nieuwe vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor ICT in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Daarmee wil men beter aansluiten bij onze huidige samenleving en de uitdaging die daarvan uit gaat. De maatschappelijke context vraagt namelijk voldoende ICT- competentie.

Die invoering van de nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen ging gepaard met een nieuw ICT-infrastructuurprogramma. De Vlaamse overheid stelde hierbij financiële middelen ter beschikking van scholen. Een eerste schijf werd daarvan uitbetaald in 2006-2007, een tweede in 2007-2008. Scholen konden daarmee aan de specifieke ICT-noden voldoen. Zij konden het geld gebruiken voor de aankoop van goede hard –en software, het volgen van ICT-bijscholingen, aanvragen van internetaansluitingen, … Een belangrijke voorwaarde was dat het geld ter ondersteuning van het leerproces moest gebruikt worden en niet voor andere doeleinden.

Daarnaast werden voor het schooljaar 2007-2008 ook extra middelen toegekend die eventueel naar dit schooljaar konden worden overgedragen.

De artikelen uit het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ICT-infrastructuurprogramma voor de informatisering van het onderwijs zijn allen op de site van het onderwijs van Vlaanderen terug te vinden onder de rubriek "decretenbundels".

Edulex is een databank met de geconsolideerde wetgeving betreffende het Vlaamse onderwijs en de omzendbrieven gebaseerd op die wetgeving, het is te vinden via de website [http://www.ond.vlaanderen.be/]

Enkele besluiten, decreten en wetten:

2 EUROPA

Programma eLEARNING9

Beschikking nr. 2318/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 tot goedkeuring van een meerjarenprogramma (2004-2006) voor de doeltreffende integratie van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels in Europa (eLearning-programma).

De specifieke doelstellingen van het programma waren o.a. :

1. middelen onderzoeken en ontwikkelen om e-leren in te zetten voor de versterking van de sociale samenhang, de bevordering van de persoonlijke ontwikkeling en de interculturele dialoog en de be-
strijding van de digitale kloof; : definition
2. het gebruik van e-leren bevorderen en ontwikkelen zodat het model voor onderwijs en een leven lang leren in Europa gestalte kan krijgen;
3. de mogelijkheden van e-leren benutten om de Europese dimensie in het onderwijs te versterken;
4. een beter gestructureerde samenwerking op het gebied van e-leren tussen de verchillende communautaire programma's en instrumenten en de acties van de lidstaten bevorderen;

De actielijnen van e-learning waren :

1. het bevorderen van de digitale geletterdheid.
2. het creëren van Europese virtuele campussen.
3. de ontwikkeling van eTwinning tussen scholen in het lager en secundair onderwijs in Europa en het promoten van opleidingen voor onderwijzend personeel.
4. transversale acties en monitoringactiviteiten van "e-learning".

Het eLearning-programma werd niet verlengd in de vorm van een sectoraal programma maar de doelstellingen ervan werden geïntegreerd in het actieprogramma op het gebied van levenslang leren (2007-2013).

top

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License